Tra cứu thông tin hồ sơ thí sinh


1. Tra cứu theo các Field

- Bước 1: Người dùng đặt con trỏ soạn thảo vào ô tìm kiếm vào ô tìm kiếm như hình bên dưới

- Bước 2: nhập thông tin cần tìm kiếm. Sau đó hệ thống sẽ đề xuất có thể tìm kiếm theo các Field giống như hình bên dưới

- Bước 3: Tại bước này, người dùng có thể chọn nhiều field cần tìm kiếm. Sau đó, hệ thống sẽ trả về kết quả như hình bên dưới

2. Tùy chỉnh công thức tra cứu hồ sơ thí sinh

- Bước 1: Người dùng chọn "Bộ lọc"

- Bước 2: Người dùng chọn "Thêm bộ lọc tùy chỉnh"

- Bước 3: Chọn field cần tra cứu, toán tử và giá trị cần tra cứu giống như hình bên dưới.