Lời nói đầu

Prev
Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Next
Fullscreen Share

Lời nói đầu

Viết một hoặc hai đoạn văn mô tả sản phẩm, dịch vụ hoặc một tính năng cụ thể.
Để thành công, nội dung bạn viết cần phải hữu ích cho người đọc.

Liên hệ

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Mục phụ đề

Viết một hoặc hai đoạn văn mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
Để thành công, nội dung bạn viết cần phải hữu ích cho người đọc.

Bắt đầu với khách hàng-tìm hiểu những gì họ muốn và cho họ điều đó.

Tìm hiểu thêm

Lời nói đầu cho tài liệu: cách sử dụng, điểm chính cần lưu ý

Rating
0 0

Commenting is not enabled on this course.