Tóm tắt kiến thức: các nhóm cây chính và cách phân biệt.

Rating
2 0

Commenting is not enabled on this course.

1. Bạn có làm dầm nhà từ cây chanh không?
2. Bạn có trồng chanh từ dầm nhà không?
Tài nguyên bổ sung
Join this Course to access resources